سوراخهای ذِهن ِ مَن

به امید ِخدا روزی افسانه ام را مینویسم!!جِر میدهم تَن ِ سفید این وَرَق را!!مینویسم روزی تا همگان از افسانه ی من انگشت به دهان مانند!!همینُ بس!!

تیر 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
دی 90
7 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
4 پست
مهر 90
4 پست
روزنوشت
6 پست
حرف_دلم
4 پست
اطلاعیه
5 پست
غصه_نامه
4 پست
شادنوشت
4 پست